top of page

ЗА КОМПАНИЈАТА

Способноста на компанијата е докажана со дваесетипетгодишно искуство во полето на Противпожарната заштита на територија на РМ ,како и пошироко кое се карактеризира со стручни оспособени лица од областа на пп заштита ,кои активно учествувале на симпозиуми,стручни трибини,семинари,дообуки во соработка со МВР СЗЕОП,со Министерството за животна средина за усовршување на унапредување и заштита на животната средина,со здруженијата за безбедност и здравје при работа,Дирекција за заштита и спасување,Центарот за управување со кризи како и со Противпожарниот сојуз на РМ.

Вработените во ХЕЛИУМ ДООЕЛ СКОПЈЕ поседуваат дипломи,свидетелства,сертификати,потврди,лиценци за стручнотехнолошка работа за пп апарати,садови под притисок,за обуки,за техничко обезбедување.Дипл. инг. за заштита од пожари,секретар,дипл.економист,сервисер информатичар-машинист-електротехничар,сервисери за садови под питисок.

Поседуваме проспекти, каталози, сертификати за сите типови на пп опрема и пп апарати како и за резервни делови. Генерални застапници за "Todorovic" - Србија.

objekt
bottom of page